Artikel 1. Legitimatieplicht

Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan verhuurder de huurder verplichten zich te legitimeren door het tonen aan verhuurder van één of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen. De huurder dient een minimum leeftijd te hebben van 18 jaar.

Artikel 2. Tarieven

De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Huurder dient de huurprijs volledig voor aanvang van de huurperiode te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt. Huurkosten (1x dagprijs): € 350,- incl. 500 prints. voor elke aaneengesloten extra huur dag wordt er € 225,- berekend excl. 500 nieuwe prints. Maakt u gebruik van meer dan 500 prints dan wordt er per 1 t/m 500 prints € 185,- achteraf in rekening gebracht.

Artikel 3. Borg

De verhuurder eist een borg van de huurder contant te voldoen bij afgifte tenzij anders overeengekomen. Wanneer het apparatuur tijdig en onbeschadigd geretourneerd wordt, dit ter beoordeling van The Laughbooth, dan ontvangt de huurder het borgbedrag direct terug. De borg bedraagt: € 100,-

Artikel 4. Huurperiode

De apparatuur wordt verhuurd voor een periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur. De huurperiode vangt aan op het vooraf vastgestelde tijdstip. De apparatuur dient 24 uur na afgesproken aanvangstijdstip ingeleverd te zijn bij The laughbooth, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5. Verlenging

Indien mogelijk kan de overeengekomen huurperiode verlengt worden. Hiertoe dient van tevoren of tijdens de huurperiode overleg plaats te vinden met een medewerker van The Laughbooth.

Artikel 6. Bij afhalen

De apparatuur moet door de huurder bij het afgiftepunt van verhuurder worden afgehaald, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet aanwezig is bij de afgifte, dan dient de huurder vooraf een schriftelijke machtiging af te geven.

Artikel 7. Rechten en plichten

Bij het niet tijdig terugbezorgen bedraagt deze een schadevergoeding van de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met de afgegeven borg. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder indien en voor zover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de huurder afgesloten schadeverzekering. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde apparatuur.

Artikel 8. Annulering & Restitutie

• Iedere reservering die binnen 24uur na reserveren geannuleerd wordt, komt in aanmerking voor een volledige restitutie.
• Iedere reservering die 60 dagen voor de reserveerdatum geannuleerd wordt, komt in aanmerking voor een volledige restitutie.
• Annulering minder dan 60 dagen voor reserveerdatum en meer dan 30 dagen voor reserveerdatum, komt in aanmerking voor 50% restitutie van het totaal bedrag.
• Annulering minder dan 30 dagen voor reserveerdatum, komt niet in aanmerking voor een restitutie.

Reserveringen die verplaatst zijn (corona) en langer dan drie jaar open staan worden automatisch afgehandeld. U komt dan niet in aanmerking voor een restitutie.

Artikel 9. Gebruik

De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder zal met de apparatuur omgaan als een goede huisvader en zal tevens zorg dragen voor passende en veilige opslag. De huurder dient the Laughbooth uitsluitend te plaatsen zoals in de meegeleverde handleiding wordt uitgelegd.

Artikel 10. Verzekeringen

De door Verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen zijn tijdens bezit van Huurder niet verzekerd, Huurder dient hier zelf zorg voor te dragen.

The Laughbooth

Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huurmaterialen is de Huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan de Verhuurder te vergoeden. De schade wordt door verhuurder bij aankomst in vestiging van Verhuurder vastgesteld. De schadevergoeding wordt door de Verhuurder bepaald en is voor beide partijen bindend tot een maximale bedrag van € 10.000,-

inflatablebooth

Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huurmaterialen is de Huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan de Verhuurder te vergoeden. De schade wordt door verhuurder bij aankomst in vestiging van Verhuurder vastgesteld. De schadevergoeding wordt door de Verhuurder bepaald en is voor beide partijen bindend tot een maximale bedrag van € 2.000,-

overige

Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huurmaterialen is de Huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan de Verhuurder te vergoeden. De schade wordt door verhuurder bij aankomst in vestiging van Verhuurder vastgesteld. De schadevergoeding wordt door de Verhuurder bepaald en is voor beide partijen bindend.

Artikel 11. AVG

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.

De klant geeft door het aangaan van een Overeenkomst toestemming aan The Laughbooth zijn Persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en de administratie en beheerstaken van The Laughbooth. Deze Persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor The Laughbooth en worden niet aan derden verstrekt, tenzij The Laughbooth hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. De klant heeft altijd het recht om de ingevulde persoonsgegevens die bekent zijn bij The Laughbooth te laten verwijderen.